ועדת משמעת לסטודנטים

ייצוג סטודנטים באקדמיה ובוועדות המשמעת/ערר במוסדות האקדמיים השונים

 

למשרד עורכי דין ונוטריון אסף ביטון נסיון רב שנים בליווי ובייצוג משפטי של סטודנטים בפני ועדות משמעת/ועדות ערר באוניברסיטאות/במכללות השונות.

 

משרד עורכי דין אסף ביטון נמצא בקשר רציף עם אגודות סטודנטים רבות הן באוניברסיטאות והן במכללות שונות הפרוסות בכל רחבי הארץ לעניין ייעוץ וייצוג משפטי לסטודנטים בהליכים משמעתיים המתנהלים בפני ועדות משמעת/ועדות הערר במוסדות האקדמיים השונים.

 

ליווי משפטי זה כולל בחובו הכנת הסטודנט לחקירה משמעתית בפני ביה"ד למשמעת/ועדת הערר, ניהול מו"מ מול הקובל והממונה על המשמעת במידת הצורך וייצוג הסטודנט במעמד הדיון בפני ועדת המשמעת/ועדת הערר.

 

מהו הליך משמעתי הננקט במוסד האקדמי כנגד סטודנט ?

 

חוק זכויות הסטודנט, תשס"ז – 2007 מחייב כל מוסד אקדמי המוכר ע"י המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) בתקנון משמעת פנימי, המסדיר את הדין המשמעתי החל לגבי הסטודנטים באותו מוסד.

 

תקנון המשמעת מסדיר את ההליך המשמעתי הננקט כנגד הסטודנט וכולל התייחסות לנושאים הבאים, בין היתר:

 

• תחולת המושג "עבירת משמעת", לדוגמא : התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי, אי ציות להוראות של רשויות המוסד האקדמי, מוריה או עובדיה שניתנו במסגרת מילוי תפקידם, מסירת ידיעה כוזבת למוסד האקדמי, למוריה או לעובדיה, או ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין. הונאה בבחינה, בעבודת בית, בעבודה סמינריונית או בכל עבודה אחרת המוטלת על הסטודנט, פגיעה ברכוש המוסד האקדמי, התנהגות פרועה וכיו"ב.

 

• העונשים שניתן לגזור במסגרת ההליך המשמעתי על סטודנט שנמצא אשם בעבירת משמעת: אזהרה, נזיפה, ביטול הנחה בשכר לימוד, השעייה מסימסטר/ים, השעייה לצמיתות, מניעת כניסה ושימוש במתקני מוסד הלימוד, פסילת בחינה או עבודה, ביטול קורס/ים, עיכוב מתן מסמכים או תעודות, קנס כספי, עונש על תנאי, חיוב התלמיד לבצע עבודת שירות במוסד האקדמי וכיו"ב.

 

אין ספק איפוא כי עיון בתקנון המשמעת של המוסד האקדמי הרלוונטי הינו הכרחי על מנת לעמוד ולהיערך בצורה נאותה ומקצועית לקראת הדיון בפני ועדת המשמעת / ועדת הערר.

 

לנוחותכם, מצ"ב תקנוני משמעת מעודכנים של מרבית מוסדות הלימוד האקדמיים.

 

מי זכאי להיות מיוצג ומי רשאי לייצג בהליכים משמעתיים ?

 

ביום 29.06.08 ניתן פסק דין מנומק של ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט עודד גרשון) – ת.א. 576/06 לירן בן הרוש ואח' נ' אוניברסיטת חיפה, במסגרתו נקבע חד משמעית כי כל סטודנט העומד לדין בפני רשויות המשמעת של המוסד האקדמי רשאי להיות מיוצג על ידי עורך דין, מבלי אפשרות התערבות מצד המוסד האקדמי לנסות לסייג או להגביל יצוג זה.  לנוחותכם, מצ"ב פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט עודד גרשון) ת.א. 576/06 מיום 29.06.08.

 

עד לחודש אוקטובר 2010 כל סטודנט אשר חפץ היה להיות מיוצג בהליכים המשמעתיים (ועדת משמעת/ועדת הערר) אשר התנהלו כנגדו במוסד האקדמי הרלוונטי יכול היה לבחור באחת מ – 3 האפשרויות להלן :

 

א. לייצג את עצמו בהליך המשמעתי.

 

ב. להיעזר בנציג מייצג (סטודנט) אשר העמידה לרשותו אגודת הסטודנטים באותו מוסד אקדמי. (פעמים רבות סיוע זה עוגן בתקנון המשמעת הפנימי של המוסד האקדמי).

 

ג. לשכור את שירותיו של עו"ד מקצועי לצורך הייצוג בהליך המשמעתי.

 

ביום 17.10.10 הוציאה ועדת הגנת המקצוע של לשכת עורכי הדין מסמך הממוען להתאחדות הסטודנטים הארצית (המאגדת בתוכה את אגודות הסטודנטים השונות) ובמסגרתה דרישה שאינה משתמעת לשני פנים המופנית לאגודות הסטודנטים החברות בהתאחדות הסטודנטים לחדול מלאפשר ייצוג סטודנטים בהליכים משמעתיים, גם אם מדובר בסטודנטים למשפטים, בשל כך שמדובר בפעולות שיוחדו לעורכי דין בלבד. לנוחותכם, מצ"ב מכתב מטעם ועדת הגנת המקצוע של לשכת עורכי הדין מיום 17.10.10 המדבר בעד עצמו. 

 

הנה כי כן, החל מחודש אוקטובר 2010 נותרו בפני הסטודנט העומד בפני ועדת המשמעת/הערר 2 אופציות בלבד

 

לייצוגו בהליכים המשמעתיים :

א. לייצג את עצמו בהליך המשמעתי.

ב. לשכור את שירותיו של עו"ד מקצועי לצורך הייצוג בהליך המשמעתי.

 

חשיבות הליווי והייצוג המשפטי בהליכים המשמעתיים :

 

במסגרת פסק הדין המצורף לעיל של כב' ביהמ"ש המחוזי בחיפה (כב' השופט עודד גרשון) ת.א. 576/06 לירן בן הרוש ואח' נ' אוניברסיטת חיפה סקר כב' ביהמ"ש ועמד על חשיבות הייצוג באמצעות עורך דין בועדת משמעת או ייצוג עורך דין בועדת ערר לאור התוצאות מרחיקות הלכת האפשריות במקרה של הרשעה בפני רשויות המשמעת של המוסד האקדמי: "סבורני שגם תוצאותיו של הליך משמעתי בפני רשויות המשמעת של האוניברסיטה עלולות להיות חמורות ומרחיקות לכת. זאת, משום שעתידו האקדמי, וכתוצאה מכך גם עתידו התעסוקתי של הסטודנט, מונח על הכף. כדי לעמוד על התוצאות מרחיקות הלכת העלולות להיגרם מההליך המשמעתי באוניברסיטה די אם נציין מקצת העונשים המנויים בפרק ה' לתקנון משמעת תלמידים של האוניברסיטה כדלקמן: הרחקת התלמיד מהאוניברסיטה לצמיתות, לרבות איסור כניסת התלמיד לתחומי קריית האוניברסיטה (סעיף 6.12 לתקנון המשמעת); ביטול שנת הלימודים השוטפת או חלקה. ביטול בדיעבד של שנת לימודים או חלקה (סעיף 6.10 לתקנון המשמעת); מניעת הרשמה או מניעת חידוש לימודים (סעיף 6.13 לתקנון המשמעת) ועוד.

 

אך מובן, על כן, מדוע ייצוג סטודנט על ידי עורך דין בהליכים המשמעתיים המתנהלים באוניברסיטה הינו כה חשוב וחיוני.

 

זאת ועוד, מעבר להיות הזכות להיות מיוצג על ידי סניגור זכות יסוד כאמור לעיל, יש חשיבות אופרטיבית לזכות זו בכל הנוגע לחשיפת האמת בניהול הליך משפטי או משמעתי".

 

לאחרונה ביום 30.12.12 ניתן פסק דינו של כב' בימ"ש העליון בתיק זה בע"א 8077/08 אשר חיזק את קביעת כב' ביהמ"ש המחוזי ועיגן בצורה סופית וברורה את הצורך והחובה של כל המוסדות האקדמיים לאפשר, על פי אמות מידה שנקבעו, ייצוג משפטי לסטודנטים בהליך המשמעתי אליו הם נדרשים. ברוח זו אף יצא תזכיר הכולל הנחיות ברורות של המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) לכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ לערוך את ההתאמות הנדרשות בתקנוני המשמעת שלהם על מנת לאפשר לסטודנט הנמצא בהליכי משמעת ייצוג משפטי הולם באמצעות עורך דין מטעמו.

 

אין חולק כי להליכים המשמעתיים השלכות מרחיקות לכת לגבי עתידו של הסטודנט, קטיעה או עיכוב של מסלול הלימודים האקדמאיים, הפסד כלכלי ניכר וכיו"ב.

 

בשל מכלול המשמעויות וההשלכות הנובעות מההליך המשמעתי, יש מקום להיעזר ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין העוסק בדין המשמעתי כבר בשלב הבירור או החקירה המשמעתית, וזאת במטרה לשכנע שאין מקום לנקוט ולפתוח בהליכים משמעתיים. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שכבר הוחלט לנקוט כנגד הסטודנט בהליכים משמעתיים ולהגיש כנגדו קובלנה משמעתית.

 

משרד עורכי דין אסף ביטון מעניק ליווי ויעוץ משפטי לסטודנטים בכל הנוגע לעבירות משמעת, מכין אותם לחקירה משמעתית, ומייצג אותם בהליכים משמעתיים בפני הממונה על המשמעת / ועדת משמעת / ועדת הערר במוסדות האקדמיים השונים.

 

אסף ביטון